Privacy statement overig

Overigen (o.a. contactpersonen van patiënten, bezoekers van het AVL, abonnees op nieuwsbrief/magazine, deelnemers aan opleidingen, vrijwilligers, contactpersonen leveranciers & samenwerkingspartners, wifi-gebruikers, website bezoekers)

Het Antoni van Leeuwenhoek (hierna: AVL) vindt het belangrijk dat er op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens wordt omgegaan.

Naast persoonsgegevens van patiënten en medewerkers worden ook persoonsgegevens verwerkt van diverse andere categorieën betrokkenen bij het ziekenhuis.

Met dit privacy statement informeren we hoe we met die persoonsgegevens omgaan. De bescherming van persoonsgegevens wordt bij wet geregeld, onder andere in de Wet inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit privacy statement is in overeenstemming met de vereisten van de AVG opgesteld.

Wie is de (verwerkings)verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

AVL (Formeel: Stichting Het Nederlands Kankerinstituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis) is de (verwerkings)verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

AVL heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) die toeziet op de naleving van de geldende wet- en regelgeving ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. De FG kunt u bereiken via privacy@nki.nl

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?

Van contactpersonen van patiënten, abonnees op de nieuwsbrief/magazine, deelnemers aan opleidingen, vrijwilligers en contactpersonen van leveranciers & samenwerkingspartners leggen we contactgegevens vast, zoals naam en e-mail adres.

Van bezoekers van het AVL die gebruik maken van het wifi-netwerk en website bezoekers leggen we het bron- en bestemming IP-adressen vast, evenals gegevens van het apparaat (device) waarmee het wifi-netwerk is gebruikt, de host naam (de naam die u zelf aan uw device geeft, bijv. iPhoneJeroen), MAC-adres, het moment waarop u zich met uw device aanmeldt en een lokaal ip-adres krijgt, bezochte websites en gebruikte netwerkprotocollen.

Daarnaast worden van bezoekers van het AVL camerabeelden gemaakt.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

De contactgegevens worden gebruikt voor het onderhouden van contact als communicatie met een patiënt (tijdelijk) niet mogelijk is of omdat een contactpersoon van een patiënt is aangewezen als (wettelijk) vertegenwoordiger van de patiënt.

In het kader van de behandelingsovereenkomst wordt informatie met betrekking tot de behandeling van de patiënt dan besproken met de contactpersoon.

Daarnaast worden contactgegevens gebruikt voor het afhandelen van gevraagde informatie of het toesturen van gegevens met betrekking tot een opleiding of het toesturen van de nieuwsbrief.

Het verwerken van gegevensover het wifi-netwerk en website bezoek gebeurt enerzijds voor support en diagnostiek bij problemen en anderzijds ten behoeve van de continuïteit en beveiliging van het netwerk en voor analytische doeleinden (zie hiervoor ook ons cookie statement: https://www.avl.nl/footer/cookieverklaring/).

Ook gebruiken we tracking cookies van Google zodat u op andere websites relevante en gepersonaliseerde advertenties ziet, op basis van uw surfgedrag.

Denk bijvoorbeeld aan het tonen van een vacature of een interessant evenement in ons instituut.

Camerabeelden worden vastgelegd ter bescherming van medewerkers en bezoekers van AVL en/of het voorkomen van schade aan bezittingen van AVL of van gebouwgebruikers en/of het opsporen van personen die zich mogelijk schuldig hebben gemaakt aan een strafbaar feit of een onrechtmatige daad.

Wat is de grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
  • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waar u als betrokkene partij bent, zoals de geneeskundige behandelingsovereenkomst, opleidingsovereenkomst of een overeenkomst met een leverancier;
  •  U heeft ondubbelzinnig toestemming gegeven voor de verwerking, zoals uw opgave als contactpersoon of aanmelding voor de nieuwsbrief;
  •  De verwerking is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen, bijvoorbeeld op basis van een rechterlijk bevel;
  • De verwerking is noodzakelijk ter vrijwaring van uw vitaal belang zoals het inschakelen van een zorgverlener in geval van een calamiteit;
  • De verwerking is noodzakelijk met het oog op een gerechtvaardigd belang van het AVL, zoals maatregelen in het belang van de bedrijfsveiligheid.

 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de doeleinden zoals omschreven in dit Privacy Statement. Wanneer de persoonsgegevens niet langer ter zake dienend zijn, zullen wij deze vernietigen of anonimiseren.

De gegevens die wij van u ontvangen als contactpersoon ten behoeve van de behandeling van een patiënt, worden opgenomen in het medisch dossier van de patiënt.

Wij zijn wettelijk verplicht om het medisch dossier minimaal 15 jaar te bewaren na het einde van de behandelovereenkomst.

Wij kunnen deze gegevens langer bewaren wanneer dit wettelijk verplicht is of noodzakelijk is voor goede hulpverlening of zorg.

In geval van toestemming daartoe van een vrijwilliger worden na beëindiging van de activiteiten zijn NAW-gegevens en datum van beëindiging ook na genoemde bewaartermijn bewaard ten behoeve van relatiebeheer.

De logging gegevens van het gebruik van het wifi-netwerk of website bezoek worden 20 dagen bewaard.

De cookies die we van Google gebruiken, worden niet automatisch gewist. U zult deze zelf moeten verwijderen. De bewaartermijn van camerabeelden is in principe vier weken.

Wie ontvangen uw persoonsgegevens?

In het kader van de behandelingsovereenkomst kan het noodzakelijk zijn om diverse zorgverleners van het AVL of van andere zorginstellingen te betrekken.

In dat geval mag de behandelend arts aan deze zorgverleners de gegevens verstrekken die noodzakelijk zijn voor de behandeling van de patiënt en daarmee ook de gegevens van de contactpersonen.

Gegevens van deelnemers aan opleidingen en vrijwilligers worden binnen het AVL verstrekt aan interne leidinggevenden.

Tijdens het bezoeken  van de website van AVL worden (na uw toestemming) cookies van derden geplaatst (bijv. van YouTube). Deze derden ontvangen daarmee uw IP-adres. Zie ook https://www.avl.nl/footer/cookieverklaring/

Daarnaast ontvangen derden uw persoonsgegevens indien deze ter uitvoering van een wet of rechterlijke uitspraak moeten worden verstrekt of indien dat noodzakelijk is ter vrijwaring van uw vitaal belang.

Worden uw persoonsgegevens buiten de EER verwerkt?

Uw IP-adres wordt door het plaatsen van cookies gedeeld met partijen uit landen buiten de Europese Unie, waaronder de Verenigde Staten.

We hebben in een overeenkomst met deze partijen vastgelegd voor welke doelen men de gegevens mag gebruiken, hoe men met de gegevens om moet gaan en hoe deze beveiligd moeten worden.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Wij hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen en/of laten nemen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik.

Zo beveiligen wij onze systemen volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging en maken wij hierover ook afspraken met onze dienstverleners.

Binnen het AVL zijn persoonsgegevens alleen toegankelijk voor diegenen die deze gegevens mogen verwerken. Voor de overige situaties geldt dat aan derden alleen toegang tot uw persoonsgegevens wordt gegeven, indien wij daarvoor een geldige grondslag hebben.

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Op dit moment is geautomatiseerde besluitvorming en profilering niet van toepassing.

Uw rechten inzake uw persoonsgegevens

Recht op vergetelheid; dit betreft het recht om 'vergeten' te worden;

Recht op inzage; dit betreft het recht om uw persoonsgegevens in te zien of een afschrift te vragen;

Recht op rectificatie en aanvulling; dit betreft het recht om uw persoonsgegevens die feitelijk onjuist zijn, te wijzigen; Recht op beperking van de verwerking; dit betreft het recht om minder gegevens te laten verwerken;

Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking;

Recht op dataportabiliteit; u kunt het AVL verzoeken om de door uzelf digitaal aangeleverde gegevens aan u te overhandigen zodat u deze aan andere organisaties ter beschikking kunt stellen;

Het recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit (NB: hiervan is binnen het AVL momenteel geen sprake);

Om uw rechten uit te kunnen oefenen, kunt u met ons contact opnemen via e-mail: rechtenvanbetrokkenen@nki.nl. Wij kunnen u naar aanleiding van uw verzoek vragen om zich te legitimeren.

Een ieder van wie persoonsgegevens worden verwerkt heeft het recht om bij (mogelijke) schendingen van het toepasselijke recht met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit.

In dit geval is dit de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie vindt u op de website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/controle-over-je-data

Wijzigingen

Dit Privacy Statement kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden u aan dit Privacy Statement van tijd tot tijd te raadplegen.

Indien de wijzigingen daartoe aanleiding geven, zullen wij u vragen opnieuw in te stemmen met de gegevensverwerkingen als beschreven in het Privacy Statement.

Contact

Heeft u een vraag over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming. De FG kunt u bereiken via privacy@nki.nl.

U kunt ook contact opnemen met het Centrum Patiënteninformatie in de centrale hal van het AVL (Plesmanlaan 121, Amsterdam) of bellen naar 020-5129111. Heeft u vragen over uw rechten als betrokkene kunt u met ons contact opnemen via e-mail: rechtenvanbetrokkenen@nki.nl.

 

25 mei 2018